Der Futterbeutel!

(small edition)

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Auch Luna mag den Futterbeutel.

Tibet Terrier Welpen

 

Wenn es ziept, beiß ich zu!

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Nach der Fellpflege wird wieder gespielt...

Tibet Terrier Welpen

 

Baghira

Tibet Terrier Welpen

 

Baghini - Nika

Tibet Terrier Welpen

 

Bar-pa Tashi und Ba-lu

Tibet Terrier Welpen

 

Baghira

Tibet Terrier Welpen

 

Bhai-ra - Momo

Tibet Terrier Welpen

 

Ba-lu und Bhai-ra - Momo

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Bhati - Bonnilla

Tibet Terrier Welpen

 

Bhasita - Luna

Tibet Terrier Welpen

 

Baghira

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Baghini - Nika

Tibet Terrier Welpen

 

Ba-la - Balu

Tibet Terrier Welpen

 

Bhai-ra - Momo und Baghira

Tibet Terrier Welpen

 

Bhasita - Luna und Bhai-ra - Momo

Tibet Terrier Welpen

 

Bhai-ra - Momo

Tibet Terrier Welpen

 

Ba-la - Balu

Tibet Terrier Welpen

 

Baghira und Baghini - Nika

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Bar-pa - Tashi und Baghira

Tibet Terrier Welpen

 

Bhai-ra - Momo

Tibet Terrier Welpen

 

Baghira und Baghini - Nika

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Ba-lu

Tibet Terrier Welpen

 

Bar-pa - Tashi

Tibet Terrier Welpen

 

Bhai-ra - Momo

Tibet Terrier Welpen

 

Bar-pa - Tashi

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Baghini - Nika

Tibet Terrier Welpen

 

Ba-la Balu wird gleich bemerken was da Bhati - Bonnilla macht!

Tibet Terrier Welpen

 

Bhai-ra - Momo

Tibet Terrier Welpen

 

Bhasita - Luna

Tibet Terrier Welpen

 

Baghira

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Bhasita - Luna

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Ba-lu

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Bhati - Bonnilla

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Baghini - Nika

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Bhai-ra - Momo

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Bar-pa - Tashi

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Ba-la - Balu

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Tibet Terrier Welpen

 

Gute Nacht...

Tibet Terrier Welpen

 

 

Home: Tibet Terrier am Bodensee